Πληκτρολόγιο denon prime 4

Καλησπέρα υπάρχει περίπτωση να αλλάζει η γλώσσα στο πληκτρολόγιο στην denon prime 4 ?

1 Like

Safari’s translate function doesnt even allow this, can you post in English please.

“Good evening, is it possible to change the language on the keyboard on the denon prime 4?” He’s from Greece

2 Likes

There’s no language swap on the keyboard

1 Like

Καλησπέρα! :purple_heart: :sparkles:

Δυστυχώς, απ’ όσο γνωρίζω, το Denon Prime 4 δεν υποστηρίζει την αλλαγή της γλώσσας στο πληκτρολόγιο.

This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.